Definities

  • ARTIKEL 1 – Dienstverlening
  • ARTIKEL 2 – Beschikbaarheid = dienstverlening
  • ARTIKEL 3 – Gedrag van Consumenten
  • ARTIKEL 4 – Klachten over Deelnemers; misleiding
  • ARTIKEL 5 – Bescherming persoonsgegevens
  • ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid
  • ARTIKEL 7 – Opzegging Consument
  • ARTIKEL 8 – Klachtenregeling
  • ARTIKEL 9 – Aanvullende bepalingen en wijzigingen

 

De Ondernemer: 

Bedrijfsnaam: Wappiez

Adres: Spoorstraat 122, 8933CE, Leeuwarden

Email: [email protected]

KVK: 81665466

BTW: NL003598558B90  

 

Artikel 1 Dienstverlening

1.1 De dienstverlening van de Social Media website bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen, door het delen van informatie, het aanbieden van producten, het starten van crowdfundingscampagnes, het creëren of vinden van vacatures en het schrijven van nieuwsartikelen. De Social Media website geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.

1.2 De Social Media website geeft geen garantie op succes bij starten van crowdfundingscampagnes, advertenties of het vinden van vacatures.

1.3 De Social Media website is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van een dienst duidelijke voorlichting over de werking, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

1.4 De Social Media website kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van de samenwerking duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de Social Media website af te bakenen en de kans op succes, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

1.5 Op Wappiez worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Website dient u lid te worden. Om lid te zijn dient u ten minste 13 jaar te zijn.

1.6 De Social Media website kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

1.7 De Social Media website is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

 

Artikel 2 Beschikbaarheid dienstverlening

2.1 De Social Media website spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Social Media website kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Social Media website dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

 

Artikel 3 Gedrag van Consumenten

3.1 

Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

– bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Social Media website;

– onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;

– teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

3.2 

Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

– onwaarheden in het profiel te vermelden;

– gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;

– meerdere profielen per persoon in te vullen;

– commerciële informatie te verspreiden;

– schade of hinder aan andere Deelnemers of de Social Media website toe te brengen;

– racistische of aanstootgevende uitingen te doen;

– informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;

– inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

3.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Social Media website het account van de Consument beëindigen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Social Media website stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

3.4 De Consument accepteert dat de Social Media website als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

 

Artikel 4 Klachten over Deelnemers; misleiding

4.1 Als de Social Media website een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. De Social Media website spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

4.2 De Social Media website spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Social Media website. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

 

Artikel 5 Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van de Social Media website zijn de Privacyvoorwaarden van de Social Media website van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Social Media website houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

5.2 Als er bij de Social Media website een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Social Media website gerechtigd om kennis te nemen van de via de Social Media website tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Social Media website werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De Social Media website is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, zoals het uitbetalen van crowdfund tegoeden, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Social Media website.

6.2 De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

 

Artikel 7 Opzegging Consument

7.1 Een gratis aangemaakt account kan ten alle tijde door de Consument zelf worden verwijderd. Of kan op aanvraag voor de Consument worden verwijderd, door de Social Media website.

 

Artikel 8 Klachtenregeling

8.1 De Social Media website zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

 

Artikel 9 Aanvullende bepalingen en wijzigingen

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Wappiez aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Wappiez staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

 

18-03-2022